Wedstrijdreglement

Artikel 1 Toepassing

Het wedstrijdreglement van de Atletiekunie is van toepassing behoudens voor zover daarvan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Het wedstrijdreglement van de International Association of Athletics Federations (IAAF) is van toepassing, behoudens voor zover daarvan in het wedstrijdreglement van de Atletiekunie of in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken. Beide wedstrijdreglementen liggen bij de Organisator ter inzage en de relevante bepalingen worden de Deelnemer op diens verzoek door de Organisator toegezonden.

Artikel 2 Prijzen per categorie

Elke Deelnemer die tijdig de finish haalt, ontvangt een herinneringsmedaille. Daarnaast zijn binnen iedere categorie 3 prijzen te winnen met uitzondering van de Kids Run. Een Deelnemer heeft geen recht op een prijs indien hij in strijd heeft gehandeld met het wedstrijdreglement. Een toegekende prijs moet aan de Organisator worden teruggegeven indien na de uitreiking ervan blijkt dat de Deelnemer in strijd met het wedstrijdreglement heeft gehandeld.

Artikel 3 Vaststelling uitslag

De Organisator stelt de uitslag vast en is gerechtigd de uitslag te wijzigen na geconstateerde onjuistheden. Een toegekende prijs moet door de Deelnemer aan de Organisator worden teruggegeven indien op grond van de uitslag na wijziging ervan geen recht meer op die prijs bestaat.

Artikel 4 Wijze van voortbewegen

Alle Deelnemers dienen zich lopend voort te bewegen over het door de Organisator uitgezette parcours, op een voor de wegatletiek gebruikelijke wijze en volgens de regels van de Atletiekunie en IAAF.

Artikel 5 Startpositie

De feitelijke toewijzing van een startvak aan een Deelnemer geschiedt door de Organisator.

Artikel 6 Startnummers

De Deelnemer ontvangt van de Organisator één startnummer waarop het hem toegekende startnummer is vermeld. De Deelnemer dient op zijn borst dat startnummer te bevestigen met behulp van de door de Organisator uitgedeelde veiligheidsspelden. De startnummers moeten zodanig worden bevestigd dat het startnummer en andere er op afgebeelde informatie goed zichtbaar zijn. Zij mogen niet worden afgesneden of gevouwen. Het is de Deelnemer verboden andere startnummers te dragen dan die hem zijn toegekend en verstrekt door de Organisator.

Artikel 7 Tijdregistratie

De Organisator stelt de finishtijd van de Deelnemer vast. Deze vaststelling is bindend. De tijdsregistratie geschiedt door middel van het systeem MyLaps. Dit is een tijdsregistratiechip die op de achterzijde van het startnummer is bevestigd. De Organisator kan de tijden van de Deelnemer alleen registreren indien het startnummer op juiste wijze wordt gedragen.

Artikel 8 Deadline/laatste loper

De Deelnemer die zich op een genoemd tijdstip niet op of voorbij het daarbij genoemde punt bevindt, wordt door de Organisator uit het Evenement gehaald. Het oordeel van de door de Organisator benoemde scheidsrechter ‘laatste loper’ is bindend voor de vaststelling of een Deelnemer tijdig een bepaald punt is gepasseerd. Voor actuele deadlines wordt verwezen naar de website www.nobelrun.nl

Artikel 9 Diskwalificatie/uit de wedstrijd halen

De Organisator is gerechtigd een Deelnemer te diskwalificeren en/of uit de wedstrijd te halen indien deze zich niet houdt aan dit wedstrijdreglement of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien deze zaak op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.

Artikel 10 Instructies wedstrijdleiding

Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Organisator, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren. Deelnemers aan het loopevenement die niet kunnen lopen zonder gebruik te maken van begeleiders of hulpmiddelen, dienen vooraf toestemming te vragen bij de wedstrijdleiding.

Artikel 11 Overige bepalingen

 • De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens het Evenement op het gehele parcours van kracht.
  • Het zich laten begeleiden, onverschillig met welk doel en door wie dan ook, is op het parcours niet toegestaan, tenzij daartoe schriftelijke toestemming van de Organisator is verkregen.
  • Het meenemen van voorwerpen zoals (huis)dieren, kinderwagens, enzovoort is niet toegestaan.
  • Het is mogelijk in de Buurtschuur kledingstukken af te geven. De Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in de door de Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodaties. De Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodaties niet door Organisator bewaakt worden.
  • Van de Deelnemers wordt verwacht dat hij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaat.
  • Het wijzigen van persoonlijke gegevens of de afstand (mits deze nog niet is uitverkocht), of het overdragen van het startnummer is mogelijk t/m 16 mei 2024. Alle mutaties worden afgehandeld door MYLAPS, Hier zijn geen kosten aan verbonden. Inloggen kan via: https://www.mylaps.com/nl/login/. Veranderingen van de naam op het startnummer is niet mogelijk na 19 april 2024. De organisator is niet aansprakelijk voor de wijzigingen van de deelnemer.
  • Indien een deelnemer niet tijdig aan de financiële verplichting voor deelname voldoet, behoudt de organisatie zich het recht deze deelnemer uit het deelnemersbestand te verwijderen.

Artikel 12 Covid-19

Wij zullen ons ten alle tijden houden aan de geldende maatregelen vanuit het RIVM.
Indien, op het moment van de Nobel Run, Covid-19 een belemmerende factor is voor het fysiek doorgaan van de run, zal de organisatie van de Nobel Run het evenement transformeren naar een virtuele run. De Nobel Run gaat dus hoe dan ook door.