Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Organisator: Stichting Nobel Run ( KvK 70784558)
b. Evenement: een hardloopwedstrijd die onderdeel uitmaakt van het door de Organisatie in enig
jaar te organiseren evenement Nobel Run
c. Deelnemer: de natuurlijke persoon, niet handelend als ondernemer, die zich op een door de
Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement
d. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het
Evenement.
2. De algemene voorwaarde zijn van toepassing op elke Overeenkomst

Artikel 2 Deelname
1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijke persoon die tenminste de door de Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt.
2. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, indien het inschrijfgeld volledig is voldaan en indien de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden en kennis heeft genomen van het privacy statement en het wedstrijdreglement.
3. De deelname aan het Evenement geschiedt door de Deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een andere in plaats van de Deelnemer aan het Evenement deel te laten nemen.
4. Het overdragen van de Overeenkomst voor het onderdeel ‘1km’, ‘2km’, ‘5 km’, ’10 km’ en ‘halve marathon’ aan een derde is mogelijk, maar geschiedt geheel op eigen risico.
5. Het wijzigen van persoonlijke gegevens of de afstand (mits deze nog niet is uitverkocht), of het overdragen van het startnummer is mogelijk t/m 15 mei 2020. Alle mutaties worden afgehandeld door MYLAPS, dat € 1,50 per mutatie in rekening brengt. Inloggen kan via: https://www.mylaps.com/nl/login/. Veranderingen van de naam op het startnummer is niet mogelijk na 26 april 2020. De Organisator is niet aansprakelijk voor de wijzigingen van de Deelnemer.
6. Bij annulering van de Overeenkomst is de Deelnemer het totale bedrag verschuldigd aan de Organisator.
7. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgaan te laten vinden. In dat geval vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats.
8. De Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement voortijdig te beëindigen, op te schroten of te neutraliseren. De Organisator kan eveneens op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten de te lopen route of de af te leggen afstanden te wijzigingen. In bedoelde gevallen vindt geen restitutie van de inschrijfgelden plaats.
9. Een besluit van de Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.
10. Deelnemers die zich door een andere persoon hebben laten inschrijven moeten door deze persoon per mail op de hoogte zijn gesteld van de Algemene Voorwaarden, het Wedstrijdreglement en het Privacy Statement.

Artikel 3 Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe
ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de Deelname, tenzij deze schade het
directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van
aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten
gevolge van letsel of overlijden.
2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator
voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de
Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar
van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een
nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn
deelname aan het Evenement.
4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel
psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door
training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het Evenement. De Organisator
adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het
Evenement sportmedisch te laten keuren.
5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een
aan te Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De
Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde
schade.
6. Sponsors van het Evenement en de gemeente (n) waarin het Evenement plaatsvindt, zijn op
dezelfde voet als de Organisator, uitgesloten van aansprakelijkheid.

Artikel 4 Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.

Artikel 5 Persoonsgegevens
De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer ten allen tijde toegestaan kosteloos schriftelijke of per e-­‐mail aan te geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat verzenden respectievelijk dat verstrekken zal stop zetten.

Artikel 6 Geschillenregeling
Geschillen tussen de Organisator en de Deelnemer worden met uitsluiting van de burgerlijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomst het arbitragereglement van de Atletiekunie of, bij gebreke daarvan, het reglement van het Nederlandse Arbitrage Instituut. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, indien een van de beide partijen verklaart dat dit het geval is.

Artikel 7 Covid-19
Wij zullen ons ten alle tijden houden aan de geldende maatregelen vanuit het RIVM.
Indien, op het moment van de Nobel Run, Covid-19 een belemmerende factor is voor het fysiek doorgaan van de run, zal de organisatie van de Nobel Run het evenement transformeren naar een virtuele run. De Nobel Run gaat dus hoe dan ook door. Dit doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten.